Katja Poikkimäki Yksi mukautuu, toinen kyseenalaistaa.

Markkinaehtoinen kilpailu lisää kaupunkien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta

Mikä tekee kaupungista elinvoimaisen ja menestyvän? Kaupunkien menestykseen tarvitaan yrityksiä ja elinvoimasta voi huolehtia parantamalla yrittäjien mahdollisuuksia. Kunnallisia yrityksiä toimii aloilla, jotka yksityiset voisivat hoitaa. Tämä johtaa tehottomuuteen ja työllistävien yritysten ahdinkoon. Nämä näkökulmat ovat esillä myös tällä hetkellä kuumana käyvissä sote-keskusteluissa. Valtuustoissa pitäisi tuottamisen sijaan pohtia palveluiden ostamista. Järkevät hankinnat alueen yrityksiltä jättävät hyödyt omalle seudulle. Kun yksityisen ja julkisen sektorin toiminta on epätasapuolista toisen toimiessa julkisilla varoilla ja toisen omilla varoillaan, kilpailuneutraliteetti häiriintyy ja se ilmenee mm. kilpailua vääristävinä tukina, avustuksina ja yksinoikeuksina.

 

Kunnan harjoittaessa liiketoimintaa tai tukiessa omaa liikeyritystään verovaroin, markkinoilla toimivat yksityiset elinkeinonharjoittajat joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan ja heidän toimintamahdollisuutensa ja alalle pääsynsä vaikeutuu. Yritysten toiminnan ohella esimerkiksi lait, asetukset, hallinnolliset määräykset ja julkisen sektorin toimintatavat saattavat haitata markkinoiden toimintaa. Erityisen ongelmallista kilpailuneutraliteetin kannalta ovat tilanteet, joissa liikelaitos kilpailee avoimilla markkinoilla toimivien yritysten kanssa julkisten palvelujen tuottamisessa. Tällöin liikelaitoksen toiminta voi vaikuttaa muiden toimijoiden käyttäytymiseen, mutta sen sijaan liikelaitos ei ole itse riippuvainen muiden markkinakäyttäytymisestä. Kilpailun vääristyminen suosii yleensä aina kunnallista toimijaa, mikä estää vaihtoehtoisten tuottajien toimintaa ja tulemista markkinoille ja sitä kautta aiheutuu kilpailu- ja tehokkuushaittoja.

 

Kunnallisten liikelaitosten toiminnassa on myös puutetta läpinäkyvyydestä. Läpinäkymättömyys mahdollistaa tukemisen julkisen omistuksen voimin ja julkisten toimijoiden voimavarojen sekä kunnan organisaation resurssien vastikkeettoman käyttämisen kunnallisen liikelaitoksen liiketoiminnan tukemiseen kilpailluilla markkinoilla. Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan liikelaitokset eivät ole lähtökohtaisesti kirjanpitovelvollisia toiminnastaan (kuntalaki 365/1995 67§) ja hyvän kirjanpitotavan velvoitteet ovat hyvin väljät verrattuna osakeyhtiölakiin, vaikka kunnallisten liikelaitosten joukossa on paljon puhtaasti kaupalliselta pohjalta toimivia organisaatioita, joiden tehtäviä ei käytännössä voida pitää enää osana kunnan hallintoa. Liikelaitosmuoto onkin kunnille houkuttava organisaatiomuoto, sillä siinä voi yhdistää julkisen omistuksen ja kunnallispoliittisen päätöksenteon. Tiivistetysti kunnallisten liikelaitosten keskeiset kilpailuneutraliteettiongelmat johtuvat niiden liiketoimintaympäristöstä ja -mallista sekä saadusta välittömästä tai välillisestä julkisesta tuesta.

 

Yrittäjyyden tukemisesta puhutaan paljon ja siinä keskeistä olisi se, ettei heikennetä yritysten toimintaedellytyksiä tukemalla markkinoilla toimivaa julkista tuotantoyksikköä. Kuitenkin julkinen tuki kunnalliselle liikelaitokselle on lähes aina markkinaolosuhteissa kilpailua vääristävää, sillä esimerkiksi investointeihin suunnattu tuki vähentää niihin liittyviä riskejä ja siirtää riskeistä osan kunnalle. Samalla julkinen tuki alentaa myös tuotantokustannuksia, joka mahdollistaa alhaisemmat hinnat tai voittojen maksimoinnin. Ongelma on myös siinä, että läpinäkymättömiä julkisen tuen muotoja ei välttämättä edes mielletä julkiseksi tueksi. Julkiseksi tueksi lasketaan siis kaikki sellaiset julkisomisteisen toimijan saamat etuudet, joita yksityisen sektorin yrityksillä ei ole mahdollista saada. Kunnalliset liikelaitokset voivat saada myös lainaa markkinakorkoja alemmalla korolla julkisomisteisesta asemasta johtuen ja ovat myös konkurssikelvottomia. Mielestäni verokohtelun tulisi myös olla oikeudenmukaista, eli kunnallisten liikelaitosten tulisi maksaa varainsiirtoveroa, kiinteistöveroa ja tuloveroa samalla tavalla kuin muidenkin yritysten. Täydellistä kilpailuneutraliteettia on lähes mahdotonta saavuttaa, koska kunnallisilla liikelaitoksilla mm. julkiseen omistukseen liittyvät taloudelliset riskit ovat todella vähäiset.

 

Esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalveluissa kaupungit aiheuttavat tarjonnallaan jatkuvasti kilpailuhäiriöitä. Kuntayhtiön on helppoa laajentaa markkinoille kun sen asiakas on yksinoikeudella kaupunki, mutta pk-yrityksellä tätä etuoikeutta ei ole. Omistajana kaupunki voi asettaa tuottotavoitteita yhtiölleen ja ohjata laajentumaan markkinoille kaventamalla samalla yksityisten tarvetta. Luonnollinen monopoli on järkevää pitää kuntaomistuksessa, mutta muulloin kun kysyntää on, tarjontaa syntyy yleensä aina.

 

Elinvoimaisuus ei tarkoita, että kaupungit ovat markkinatoimijoita tai -toimijan omistajia. Veronmaksajien rahoilla ei pidä ottaa riskejä, jotka kuuluvat yksityisille sijoittajille. Elinvoimapolitiikalla tulee rohkaista yrityksiä tarttumaan mahdollisuuksiin ja päätöksenteossa tulee tiedostaa, miten markkinoilla jo toimitaan ja miksi kaupungit itse ovat markkinoilla, se kun on aina pois joltain paikalliselta yritykseltä. Jos taustalla on selvä puute, kaupunki voi toimia yrittäjyyden mahdollistajana jättämällä toiminnan markkinoiden hoidettavaksi. Tiettyjen palveluiden ollessa ainoastaan julkisen puolen varassa, säästötarpeen syntyessä toiminnan ollessa kannattamatonta tai tappiollista, palveluita supistetaan tai jopa lopetetaan. Jos ei ole saman alan yksityisiä palveluntuottajia, niin ihmiset myös jäävät ilman palveluita. Tämä jos mikä on kuolevan kunnan merkki.

 

Markkinaehtoisuus jalostaa, tehostaa ja tukee yritysten ja innovaatioiden syntymistä ja niiden elinvoimaisena pysymistä. On kaupunkien ja kaupunkilaisten etu, että yritykset menestyvät. Niiden myötä työpaikat säilyvät ja niitä voidaan myös tarjota sekä tuovat palveluita ja verotuloja ja ennen kaikkea elinvoimaa kaupungeille.

 

 

Katja Poikkimäki

tapahtumakoordinaattori

Tuiskula, Nivala

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat